دانلود آهنگ برای دیدنش چوب خط میکشم ریمیکس اینستا تند بیس دار رامین تجنگی

دانلود آهنگ برای دیدنش چوب خط میکشم ریمیکس تند بیس دار + ریمیکس رپ اینستایی

اهنگ رامین تجنگی نسخش بشم ازش دور بشم بری دیدنش چوب خط میکشم اصلی کامل بدون ریمیکس

ریمیکس اهنگ کردی به مولا پاش بیفته دنده عقب نداره سیستمی خفن لاتی پسرانه

دانلود لاتی ترین آهنگ کردی کرمانشاهی

دانلود آهنگ برای دیدنش چوب خط میکشم ریمیکس اینستا تند بیس دار رامین تجنگی

 دانلود آهنگ برای دیدنش چوب خط میکشم ریمیکس رپ سایا 

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ برای دیدنش چوب خط میکشم ریمیکس اینستا تند بیس دار رامین تجنگی

دانلود آهنگ

دانلود نسخه اصلی آهنگ 

دانلود آهنگ

ﻣﺮام ﻟﺎﺗﻰ داره ﺑﺮی ﺗﻮ ﻧﺨﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﻰ داره

ﺗﻴﺮ ﻫﻮاﻳﻰ داره ﺳﺮ ﺣﺮف ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻪ ﭼﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮزی داره

ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ ﭘﺎش ﺑﻴﻔﺘﻪ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻧﺪاره

ﻧﺴﺨﺶ ﺑﺸﻢ ازش دور ﺑﺸﻢ ﺑﺮای دﻳﺪﻧﺶ ﭼﻮب ﺧﻄ ﻣﻴﻜﺸﻢ

ﺑﮕﻮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻪ ﺑﺎﺷﺶ ﻣﻴﺮم ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از دﺳﺘﺶ ﺑﺪم

ﺑﺪ اﻟﻜﻠﺶ ﺑﺎﻟﺎﺳﺖ ﺧﻮن ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺎش

ﺣﻜﻢ ﺗﻴﺮﻣﻢ ﺑﺪن اﺻﻠﺎ ﻓﺪای ﭼﺸﻤﺎش

نمایش : 3 آهنگ از 3

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 45