دانلود آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم

دانلود آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم 

 ریمیکس آهنگ سیریا می نشستم دم دریا تو دل دریا سیر می کردم  با صدای زن و مرد دختر با گیتار معروف اینستاگرام

اهنگ بندری جنوبی این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم شاد عاشقانه

دانلود ریمیکس بندری شاد عروسی رادیو جوان طولانی

دانلود آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم

دانلود آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم با صدای زن ریمیکس

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم با صدای مرد گروه سیریا

دانلود آهنگ

متن آهنگ این همون شعر که یادم نی که توش دلی دلی میکردم :

ای ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮش دﻟﻰ دﻟﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻣﻴﻨﺸﺴﻢ دم درﻳﺎ ﺗﻮ دل درﻳﺎ ﺳﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮش اﻫﻢ اﻫﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

ﻗﺒﻞ ای ﻛﻪ ﺳﻴﺖ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﻛﺮ او ﺗﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ

ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻧﺪارم ﺳﺮ از اﻳﻦ ﺧﻤﺎر ﻣﺴﺘﻰ

ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮ ﻧﺒﻮدم ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻰ

ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺒﺖ اﻓﺘﺪ

دﮔﺮان روﻧﺪ و آﻳﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 11