دانلود آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادوم رفت با صدای زن دختر مرد اینستا ( گروه سیریا )

دانلود آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادوم رفت با صدای زن دختر مرد اینستا ( گروه سیریا )

  آهنگ جدید گروه سیریا ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ ریمیکس و اصلی با متن کامل

ریمیکس آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادوم رفت با صدای زن دختر مرد تند بیس دار اینستاگرام

دانلود آهنگ میبینم اون روزیو که میفتی دنبال دلم گرشا رضایی ریمیکس ( اصلی )

دانلود آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادوم رفت با صدای زن دختر مرد اینستا ( گروه سیریا )

دانلود آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادم رفت ریمیکس اینستا با صدای مرد

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادم رفت با صدای دختر

دانلود آهنگ

متن آهنگ دس چشات دلی دلی شعر یادوم رفت

ای ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ

ﻛﻪ ﺗﻮش دﻟﻰ دﻟﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻣﻴﻨﺸﺴﻢ دم درﻳﺎ

ﺗﻮ دل درﻳﺎ ﺳﻰ ﻣﻴﻜﺮدم

ﻫﻤﻮ ﺷﻌﺮن ﻛﻪ ﻳﺎدم ﻧﻰ

ﻛﻪ ﺗﻮش اﻫﻢ اﻫﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

ﻗﺒﻞ ای ﻛﻪ ﺳﻴﺖ ﺑﺨﻮﻧﻢ

ﻛﺮ او ﺗﻤﻮم ﻣﻴﻜﺮدم

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم رفت

ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ

ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻧﺪارم ﺳﺮ از اﻳﻦ ﺧﻤﺎر ﻣﺴﺘﻰ

ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮ ﻧﺒﻮدم ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻰ

ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺒﺖ اﻓﺘﺪ

دﮔﺮان روﻧﺪ و آﻳﻨﺪ و ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ

دس ﭼﺸﺎت دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎت دﺳﺖ دﻟﻰ دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ﻣﻴﺎم ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻟﺒﺎت دﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻳﺎدم ر

ای ﺑﻪ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪات ﻫﻰ

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 46